حتی اگر خدا بفرسته


بارن اسیدی برای تطهیرش...


ویا برفی برای تشبیه اش...


و یا محمد و عیسی برای تضمینش...


ویا شیطان برای به گردن گرفتن تقصیرش


تمام شد...


خراب شد تصویرش!!!